Có 1 kết quả:

kháng nghị

1/1

kháng nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

kháng nghị, phản đối, phản kháng