Có 1 kết quả:

chiết toả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là: “chiết tỏa” 折挫, “chiết tỏa” 折銼.