Có 1 kết quả:

chiết tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân tích chữ mà đoán việc xấu tốt, một cách bói chữ thời xưa.