Có 1 kết quả:

chiết đoạn

1/1

chiết đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

bẻ gãy, chặt gãy