Có 1 kết quả:

chiết ngục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xử án. ◇Luận Ngữ 論語: “Phiến ngôn khả dĩ chiết ngục” 片言可以折獄 (Nhan Uyên 顏淵) (Chỉ nghe) lời một bên có thể xử xong án kiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét xử vụ án.