Có 1 kết quả:

chiết tuyến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đường gãy (hình học).