Có 1 kết quả:

chiết trung

1/1

chiết trung

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “chiết trung” 折中.