Có 1 kết quả:

chiết duyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buôn bán lỗ vốn.