Có 1 kết quả:

phủ dưỡng

1/1

phủ dưỡng

giản thể

Từ điển phổ thông

nuôi dưỡng, nuôi lớn