Có 1 kết quả:

hộ vệ

1/1

hộ vệ

giản thể

Từ điển phổ thông

hộ vệ, bảo vệ người khác