Có 1 kết quả:

hộ chiếu

1/1

hộ chiếu

giản thể

Từ điển phổ thông

hộ chiếu