Có 1 kết quả:

báo danh

1/1

báo danh

giản thể

Từ điển phổ thông

báo danh, đăng tên, gọi tên