Có 1 kết quả:

báo đầu

1/1

báo đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu báo, nhan đề tờ báo, tên tờ báo