Có 1 kết quả:

phanh kích

1/1

phanh kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh, tấn công, công kích