Có 1 kết quả:

phi li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia lìa, rã rời.