Có 1 kết quả:

sĩ đầu

1/1

sĩ đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

ngẩng đầu