Có 1 kết quả:

chẩn bão

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay tròn cuốn lên.