Có 1 kết quả:

bão nhất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ôm giữ đạo, trước sau như một. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Khúc tắc toàn, uổng tắc trực. Oa tắc doanh, tệ tắc tân. Thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc. Thị dĩ thánh nhân bão nhất vi thiên hạ thức” 曲則全, 枉則直. 窪則盈, 敝則新. 少則得, 多則惑. 是以聖人抱一為天下式 (Chương 22) Vẹo thì ngay, cong sẽ thẳng. Trũng thì đầy, cũ sẽ mới. Ít thì thêm, nhiều hóa mê. Vì vậy mà thánh nhân ôm giữ lấy đạo, làm mẫu mực cho thiên hạ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Truớc sao sau vậy, không hề thay đổi.