Có 1 kết quả:

bão quý

1/1

bão quý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xấu hổ, hổ thẹn