Có 1 kết quả:

bão hữu

1/1

bão hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có, sở hữu

Một số bài thơ có sử dụng