Có 1 kết quả:

bão trụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ôm cột, chỉ sự giữ chữ tín. Sách Trang Tử chép truyện anh chàng họ Vĩ hẹn với một người con gái ở dạ cầu, người con gái không đến, chàng họ Vĩ ôm cột cầu mà đợi, nước dâng ngập mà chết.

Một số bài thơ có sử dụng