Có 1 kết quả:

bão thục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bão nhất 抱一.