Có 1 kết quả:

bão quan kích phác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Canh cửa và đánh mỏ, chỉ chức vị nhỏ mọn, thấp kém.