Có 1 kết quả:

bão dưỡng

1/1

bão dưỡng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhận làm con nuôi, nhận nuôi