Có 1 kết quả:

để mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đụng chạm tới. Xúc phạm tới.