Có 1 kết quả:

để chế

1/1

để chế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chống cự, kháng cự, tẩy chay