Có 1 kết quả:

để áp

1/1

để áp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cầm cố, thế nợ