Có 1 kết quả:

để đương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống cự, ngăn cản.

Một số bài thơ có sử dụng