Có 1 kết quả:

để đạt

1/1

để đạt

phồn thể

Từ điển phổ thông

đến, đạt tới