Có 1 kết quả:

áp ngũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đội quân đi sau, có nhiệm vụ chặn bắt những binh lính nào đào ngũ tại mặt trận.