Có 1 kết quả:

áp đảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấn lướt, giành phần hơn.