Có 1 kết quả:

áp tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kí tên vào giấy tờ — Chọn chữ làm vần cho câu thơ phú. Cũng nói là Áp vận.