Có 1 kết quả:

áp khoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món tiền mượn được do cầm thế.