Có 1 kết quả:

áp điệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi kèm theo, dẫn đi.