Có 1 kết quả:

áp vận

1/1

áp vận

phồn thể

Từ điển phổ thông

gieo vần (thơ)

Từ điển trích dẫn

1. Gieo vần.