Có 1 kết quả:

trừu tượng

1/1

trừu tượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

trừu tượng, không cụ thể