Có 1 kết quả:

trừu hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rút về. Lấy về.