Có 1 kết quả:

trừu bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhổ lên. Rút ra.