Có 1 kết quả:

trừu yên

1/1

trừu yên

phồn thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá