Có 1 kết quả:

trừu kiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo kén. Kéo tơ tằm từ kéo tằm ra.

Một số bài thơ có sử dụng