Có 1 kết quả:

phất tảo

1/1

phất tảo

giản thể

Từ điển phổ thông

phủi bụi, phẩy bụi