Có 1 kết quả:

đảm bảo

1/1

đảm bảo

giản thể

Từ điển phổ thông

đảm bảo, bảo đảm