Có 1 kết quả:

đảm tâm

1/1

đảm tâm

giản thể

Từ điển phổ thông

lo âu, lo lắng