Có 1 kết quả:

sách tá

1/1

sách tá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tháo, dỡ, cởi bỏ