Có 1 kết quả:

sách tán

1/1

sách tán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tan vỡ, nứt vỡ, ran nứt

Một số bài thơ có sử dụng