Có 1 kết quả:

mẫu chỉ

1/1

mẫu chỉ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngón tay cái