Có 1 kết quả:

lạp phiếu

1/1

lạp phiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vận động tranh cử, thu hút cử tri bỏ phiếu