Có 1 kết quả:

lạp khẩn

1/1

lạp khẩn

giản thể

Từ điển phổ thông

căng thẳng, siết chặt