Có 1 kết quả:

phao ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Liệng lời nói ra, tức nói điều không có.