Có 1 kết quả:

phao đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ló đầu ra. Ý nói ra ngoài cho mọi người thấy mặt, không ở lỳ trong nhà nữa.